Για όσους εξακολουθούν να επιμένουν στην αλήθεια
Το blog και ο διαχειριστής του σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των σχολίων.

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ψηφίζεις και στελεχώνεις Αθλητικούς Οργανισμούς. Φυσικά τα στελέχη οφείλουν να αναλογιστούν ότι υπάρχουν ευθύνες. Καλή η στελέχωση, ωραίες οι αθλητικές εγκαταστάσεις   όμως οι αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει  να έχουν άδεια λειτουργίας. Στην αντίθετη περίπτωση οι Αθλητικοί Οργανισμοί είναι άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 84 Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τέλεσης αγώνων

1. α)Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων, όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από αυτά που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 83, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για όσους αθλούνται και για τους θεατές. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης, ή στο φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του. Δεν διαξάγεται αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα σε αθλητική εγκατάσταση που δεν έχει άδεια λειτουργίας.
β)Από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις εξαιρούνται το ΟΑΚΑ, το Σ.Ε.Φ. και το Ε.Σ. Καυτανζόγλειο Θεσσαλονίκης και το ΕΑ.Κ.Ν. Άγιος Κοσμάς, για τα οποία εκδίδει την άδεια λειτουργίας ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, με ειδικότερους όρους, διαδικασία και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
γ)Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτούνται:
ααα) η καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών, διαιτητών (αποδυτήρια, ιατρεία κ.λπ.) και
βββ) Η καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης και ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών.
δ)Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη από τη χορήγηση της, εκτός αν η η ομάδα που αγωνίζεται στην ανωτέρω εγκατάσταση ανέλθει κατηγορία. Αν συμβεί αυτό διενεργείται έκτακτος έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα της αθλητικής εγκατάστασης με τις αυξημένες απαιτήσεις της ανώτερης κατηγορίας.
ε)Στην άδεια λειτουργίας ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν κατά άθλημα, όπως αγώνες ή προπονήσεις, καθώς επίσης και ο ανώτατος αριθμός θεατών που μπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος.
στ)Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, η οποία μπορεί να εκδοθεί υπό όρους, ή της τυχόν ανάκλησης ή τροποποίησης της, κοινοποιείται στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος, στην οικεία αστυνομική αρχή, στην αρμόδια για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού ή στη Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α., αν η εγκατάσταση χρησιμοποιείται από Α.Α.Ε.
2. α)Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται υποχρεωτικά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, Επιτροπή με τοπική αρμοδιότητα στα όρια της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας και η οποία αποτελείται από έναν υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Κλάδου ΠΕ Μηχανικών με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού, ή ηλεκτρολόγου, ή μηχανολόγου, ως Πρόεδρο, ένα γιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά προτίμηση με αθλητιατρική ειδικότητα ή εμπειρία, έναν εκπρόσωπο της Αστυνομικής Αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιμενικού Σώματος, έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και έναν εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει. Ειδικά για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτείται μια επιτροπή ανά δέκα (10) αθλητικές εγκαταστάσεις,
β)Αν δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής με υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφερειακής Ενότητας Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, καθώς και με γιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αυτή στελεχώνεται με ιδιώτη μηχανικό και γιατρό.
3. Η Επιτροπή της παραγράφου 2 ελέγχει, αναφορικά με τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας όσων αθλούνται και των θεατών, τις αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται αθλητικές συναντήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας. Για το σκοπό αυτό, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 2, στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε.
4. α)Η Επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και της προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Επίσης ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη όσα ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 8 του παρόντος.
β)Ειδικός έλεγχος για ατομικά αθλήματα ή αγωνίσματα απαιτείται μόνο αν η αθλητική εγκατάσταση προορίζεται αποκλειστικώς γι` αυτά. Εφόσον πρόκειται να φιλοξενηθεί η τέλεση αθλημάτων ή αγωνισμάτων σχετικών με ρίψεις, σκοποβολή, τοξοβολία, καταδύσεις ή άλλα παρόμοια, ή για την προπόνηση ή την εκμάθηση των αθλημάτων ή αγωνισμάτων, η τήρηση των απαραίτητων, σχετικών με το άθλημα, προδιαγραφών ελέγχεται πάντοτε και μνημονεύεται ειδικά.
5. α) Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση, δίνει δεκαπενθήμερη αποκλειστική προθεσμία στον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο της εγκατάστασης για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής μπορεί να χορηγεί μέχρι την ημερομηνία επανελέγχου άδεια λειτουργίας, μόνο αν κρίνει ότι οι ελλείψεις δεν είναι τόσο σοβαρές ώστε να τίθενται σε κίνδυνο ουσιώδη έννομα αγαθά των αθλητών και του κοινού, διαφορετικά ανακαλεί την άδεια πριν τον επανέλεγχο.
β)Αν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις που αφορούν την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών και διαιτητών, η Επιτροπή εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη μη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο.
γ)Αν οι ατέλειες ή ελλείψεις αφορούν την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη χορήγηση άδειας για διεξαγωγή αγώνων χωρίς την παρουσία θεατών, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο.
6. α)Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
β)Αν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διατάζει με απόφαση του τη σφράγισή της μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων και ενημερώνει την αρμόδια Εισαγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης στους υπευθύνους των εγκαταστάσεων. Επιπροσθέτως στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 για την έκπτωση από το αξίωμα του ιδιοκτήτη ή υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης.
γ)Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για μη χορήγηση, τροποποίηση ή για ανάκληση της άδειας λειτουργίας υπόκειται σε αίτηση θεραπείας, που υποβάλλεται ενώπιόν του, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της σε κάθε ενδιαφερόμενο.
δ)Οι κερκίδες ή τα τμήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τους θεατές, σε περίπτωση ακαταλληλότητάς τους σφραγίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων που διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή θεατών και φυλάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης.
7. Τα πρακτικά της Επιτροπής, τα αντίγραφα των εκθέσεών της και των σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τηρούνται στο αρχείο γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω και εξειδικεύονται οι όροι της αδειοδότησης ανά άθλημα και ανά αγωνιστική κατηγορία αθλήματος, καθώς επίσης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και η αμοιβή των ιδιωτών που τυχόν συμμετέχουν στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απόφαση αυτή, η οποία κατηγοριοποιεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την επικράτεια με βάση το άθλημα και την κατηγορία του σωματείου ή Α.Α.Ε. που το χρησιμοποιεί, εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
9. α)Δεν διεξάγεται αθλητική συνάντηση αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η άδεια αυτή χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη από τις διατάξεις του παρόντος νόμου αθλητική αναγνώριση.
β)Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.
γ)Για τη χορήγηση της άδειας αυτής απαιτείται να έχει εγκατασταθεί και να λειτουργεί στην αθλητική εγκατάσταση σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας του άρθρου 93.
10) Ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που παρά το γεγονός ότι στερείται άδειας λειτουργίας ή τέλεσης αγώνων την παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια αθλητικής εκδήλωσης σ΄ αυτή, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Με την ίδια ποινή, τιμωρείται και ο Πρόεδρος Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση, χωρίς την ύπαρξη άδειας λειτουργίας ή τέλεσης αγώνων.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

100000 ευρώ το πρόστιμο

Ανώνυμος είπε...

γιωργο προχτες ειδα μια εκπομπη στην τηλεοραση για ιατρικα θεματα που ελεγε οτι τα κρουσματα ηπατιτιδας στην ελλαδα ειναι πολυ μεγαλα, ελεγε για ολους αυτους τους βρωμιαρηδες πακιστανους και αλλους, τους παιρνουν οι ελληνες για δουλεια χωρις χαρτια υγειας, εχτες το βραδυ σε φιλικη κουβεντα καποιος ειπε οτι πολλα μαγαζια εδω υγειον. ενδιαφερ. τα πακιστανια που δουλευουν δεν εχουν χαρτια υγειας! αν οντως αληθευει μηπως πρεπει να προσεχουμε που παμε; μην παθουμε τιποτα και τρεχουμε.

Ανώνυμος είπε...

Ναι 10.30 όντως σε εφτά μαγαζιά στην παραλία δουλεύουν χωρίς χαρτιά Πακιστανοί και Αλβανοί.Η υγειονομική υπηρεσία του Δήμου κοιμάται η έτσι θέλει να πιστεύει ο Αιγινιτης!Έχω ενημέρωση το δήμο και το ικα σιγή ιχθύος!Και όχι μόνο στα εστιατόρια καφετέριες.Σε πολλούς φούρνους του νησιού δουλεύουν άτομα δίχως χαρτιά υγειονομική φύσεως!