Για όσους εξακολουθούν να επιμένουν στην αλήθεια
Το blog και ο διαχειριστής του σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των σχολίων.

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΥΜΕΝΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΦΑΡΑΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 2018
Με τα λεφτά της περιφέρειας προσπαθεί ο δήμος να παρουσιάσει προϋπολογισμό μεγέθους.
Μόνο που αν αφαιρέσουμε τα λεφτά της  περιφέρειας ο δήμος μπαίνει μέσα.
ΥΔΡΕΥΣΗ               έσοδα 1.692,459    έξοδα 5,898,800       έλλειμμα  4.206.341  71,30%
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.  Έσοδα 1.800.300     έξοδα  2,980.413        έλλειμμα 1.180.413 39,60%
Τα ποσά αυτά αναγνώστηκαν στην χθεσινή συζήτηση του προϋπολογισμού από τον δημοτικό σύμβουλο κ Φίλλιπα Τζίτζη και δεν αμφισβητήθηκαν από τους συντάκτες του προϋπολογισμού.
Ο δήμος στηρίζει την ύπαρξή του στις επιδοτήσεις που παίρνει από την κεντρική διοίκηση και από την περιφέρεια.  Η προσπάθεια να κρύψουν την αποτυχία διοίκησης πίσω από την "Φαραωνική σπατάλη" των 32.000.000 ευρώ δεν πείθει. 
Η δημοτική αρχή αδυνατεί να πληρώσει παλιές οφειλές όπως αυτή των 595,483,15 ευρώ προς το δήμο Αγκιστρίου για νερό που είχε πάρει ο δήμος Αίγινας επί Γκότση και Μούρτζη από το υδρόμετρο Αγκιστρίου. Το ποσό μπήκε στον προϋπολογισμό μετά από απειλή του δήμου Αγκιστρίου για αγωγή κατά του δήμου Αίγινας ο οποίος αφού επί δημαρχίας Σακκιώτη ήρθε σε συνεννόηση πλήρωσε μόνο μία δόση.
Στον προϋπολογισμό υπάρχουν κονδύλια για έργα αλλά καμία αναφορά στην περιβόητη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Προφανώς οι άρχοντες των θερμοκηπίων θα αφεθούν στην μοίρα που προκάλεσε η δημοτική αρχή με τους λεονταρισμούς  της.
Εντύπωση προκαλούν τα κάτωθι ποσά τα οποία αποκαλύπτουν πανηγυρικά το έλλειμμα διοίκησης.
Δικαστικά έξοδα                          85.000
Φορολογικά                                 60.000
Πρόστιμα ΥΠΕΧΩΔΕ                 75.000
Φορολογικά πρόστιμα ΠΟΕ        30.000
Φορολογικά πρόστιμα ΕΝΦΙΑ    15.000
Πρόστιμο ΙΚΑ φιλαρμονικής      15.000
Απόδοση ΦΠΑ                           175.000
Από πού προκύπτουν αυτά τα ποσά. Γιατί τόσα πρόστιμα. Τι καλύπτουν οι δικαστικές δαπάνες.
Καμία απάντηση δεν δόθηκε. Ανεπαρκής η απάντηση στο ερώτημα του 
τι έγινε με την επιστροφή ΦΠΑ για την οποία τόσος ντόρος έχει γίνει στα δημοτικά συμβούλια. Πήραμε επιστροφή ή όχι.  Αν όχι γιατί θα πληρώσουμε ΦΠΑ.

1 σχόλιο:

aiakosrex είπε...

άρθρο 67 του νόμου 3852/2010 (Νόμος Καλικράτης)
5.Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων
Άρθρο 88

Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής κοινότητας

1. Το συμβούλιο της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας.

2. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση ή ηλεκτρονικά, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο γραφείο της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, και επιδίδεται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

4. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει, με γραπτή αίτηση, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των κατοίκων της τοπικής κοινότητας. Στην αίτηση αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συμβούλιο το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, το συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του αμέσως επόμενου πλειοψηφήσαντος συμβούλου.

5. Αν ο πρόεδρος της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας παραλείπει αδικαιολόγητα επί δύο (2) συνεχείς μήνες ή δύο (2) συνεχείς φορές κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων να συγκαλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα κατά την προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 234 του παρόντος.

Άρθρο 89

Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του συμβουλίου της τοπικής και δημοτικής κοινότητας

1. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου της τοπικής και δημοτικής κοινότητας είναι δημόσιες και γίνονται στο γραφείο αυτής υπό την προεδρία του προέδρου του συμβουλίου.

2. Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του.

3. Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά.

4. Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί την ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και η ψήφος του λογίζεται ως αρνητική.

5. Τα μέλη του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόμη αποχωρήσουν, λογίζονται, ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται όχι μόνο για τη συζήτηση κάθε συγκεκριμένου θέματος αλλά και για ολόκληρη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης επί κάθε συγκεκριμένου θέματος η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

6. Οι διατάξεις που αναφέρονται στο κώλυμα συμμετοχής δημοτικού συμβούλου στη συνεδρίαση του συμβουλίου εφαρμόζονται και για τους συμβούλους της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας.